EVN tiên phong trong triển khai tiết kiệm điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022-2025; trong đó, đặt ra mục tiêu và các giải pháp đồng bộ để triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện thời gian tới.

EVN hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tại Đề án 06 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao thực hiện kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp 2 dịch vụ là Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và Thay đổi chủ thể hợp đồng mua...