Đảng, Đoàn thể

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” năm 2021

Thứ sáu, 11/6/2021 | 09:10 GMT+7
Năm 2021 là năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Với mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Để góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2021 của EVN, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng mô hình số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động SXKD của Công ty.

Nhằm tục duy trì, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả SXKD tại Công ty. Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” trong Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức phong trào: Bắt đầu từ ngày 01/4/2021 kết thúc vào 31/12/2021.

2. Nội dung và tiêu chí thi đua:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới toàn thể CBCNV về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất” trong Tổng công ty và của Công ty;

- Xây dựng, củng cố bộ máy quản lý sáng kiến và Hội đồng sáng kiến sơ duyệt, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ nghiệp vụ thực hiện công tác này;

- Khuyến khích và giúp đỡ các tác giả, đồng tác giả trong suốt quá trình tạo ý tưởng, triển khai và áp dụng sáng kiến, sáng tạo, tạo điều kiện về kinh phí, vật tư lao động để thử nghiệm, áp dụng sáng kiến, sáng tạo vào thực tế sản xuất của Công ty;

- Tổng kết, đánh giá, động viên, khen thưởng cách làm sáng tạo;

Kết thúc thời gian phát động, Công ty sẽ xem xét đề xuất khen thưởng cho các Tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Xem đầy đủ Chỉ thị liên tịch:

Chỉ thị liên tịch số 2205/CTLT-NĐDH - CĐ

Tiêu chí chấm điểm thi đua