Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị về nhiều lĩnh vực. Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty căn cứ vào các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ...